Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kalisz, 62-800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5
ADRES URZĘDU: 62-800 Kalisz, Pl.Św. Józefa 5

 

WARUNKI PRACY
Praca biurowa związana z wyjazdami na kontrole - powiat kaliski w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, praca na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym i stresem. Praca poza siedzibą urzędu-wyjazdy na kontrole.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych; samochód; urządzenia pomiarowe: m.in. dalmierz, miara.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze budynku- występują bariery architektoniczne, brak podjazdów oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.


ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych
prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
uprawnienia budowlane
umiejętność obsługi komputera
znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
prawo jazdy kat. b
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE
mile widziane doświadczenie w pracy administracji publicznej


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia uprawnień budowlanych
kopia dokumentów np. świadectw pracy
kopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17 stycznia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(62) 5014275.Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 z 16 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 108 z późn. zm.) przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125 z późn. zm.) oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego,
odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało zaliczone do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.


Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna
2. analiza merytoryczna aplikacji
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test z posiadanej wiedzy w zakresie aktów prawnych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja wytworzona przez:
Ziemowit Józefiak , w dniu:  04‑01‑2018 15:12:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Naskrętska
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  04‑01‑2018 15:12:35
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2018 09:46:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive