Nabór na stanowisko głównego księgowego


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydata na stanowisko:

główny księgowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.25

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Pl. Św. Józefa 5; 62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 •  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych
 • sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie urzędu, siedząca


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. Warunki architektoniczne budynku urzędu: budynek dwupiętrowy, stanowisko pracy usytuowane na II piętrze. Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe wyższe lub średnie ekonomiczne, zgodne z art.54 ust.2pkt.5 ustawy o finansach publicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia średniego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • rzetelność i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • umiejętność obsługi programu SJO Bestia
 • umiejość obsługi programu Quorum Finanse

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

26-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Informacja wytworzona przez:
Ziemowit Józefiak , w dniu:  15‑03‑2016 12:30:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  15‑03‑2016 12:30:29
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2016 12:54:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie