Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kalisz

 

ADRES URZĘDU:

Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

WARUNKI PRACY

Praca na terenie Urzędu - przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych.

Praca poza siedzibą Urzędu - kontrole budów i robót budowlanych, konieczność poruszania się po terenie Powiatu Kaliskiego.

Siedziba urzędu zlokalizowana na 1 piętrze zabytkowego budynku. Podjazd pod wejście do budynku umożliwiający dostanie się osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wewnątrz istnieją bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych - brak podjazdów dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Praca wymaga wysiłku fizycznego - długotrwałą pozycja siedząca, a także występują warunki uciążliwe w postaci poruszania w trakcie kontroli po terenach budów.

Praca jednozmianowa, związana z bezpośrednim kontaktem z klientem.

 

ZAKRES ZADAŃ

przeprowadzanie kontroli budów

przygotowywanie dokumentów w trakcie postępowania administracyjnego

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie,

Posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie,

Znajomość przepisów Kodeksu postępowania adminsitracyjnego,

Znajomośc przepisów prawa budowlanego,

Znajomość przpeisów prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

Posiadanie obywatelstwa polskiego,

Korzystanie z pełni praw publicznych,

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo,

Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawo o postępowaniu,

Egzekucyjnym w administracji.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających,

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 19 sierpnia 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, Pl. Św Józefa , 62-800 Kalisz

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców.

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,

• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 

Informacja wytworzona przez:
Ziemowit Józefiak , w dniu:  10‑08‑2016 12:03:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  10‑08‑2016 12:03:09
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2016 07:49:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie