Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z dnia 22.11.2018r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują właścicielowi lub zarządcy poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Kontrole powinny być potwierdzone protokołami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, które będą stanowić załączniki do książki obiektu budowlanego (art. 64 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).


Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu tj.
  • zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
  • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
  • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
  • pokryć dachowych,
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
  • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
  • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku (zob. § 5 ust. 2 rozporządzenia)
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska np. urządzeń sanitarnych służących oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzeń filtrujących czy wygłuszających
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (sprawdzić drożność i szczelność przewodów kominowych oraz prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych do przewodów kominowych, siłę ciągu kominowego, sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych, zapewnić właściwą cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach nawiew – wywiew).

 

Nadmieniam, iż zgodnie z § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 ze zm.) stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie
na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Wymagania i procedura okresowej kontroli sprawności instalacji gazowej w budynkach dotyczy zarówno instalacji zasilanych z sieci gazowej, jak i lokalnych instalacji zasilanych gazem propan butan z butli (kuchenka gazowa lub inne urządzenie zasilane gazem propan butan, wąż łączący, reduktor, butla gazowa).

Kontrole należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym, przy czym między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (tj. 1 rok).

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z obowiązku corocznego sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (sprawdzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a w/w ustawy) zwolnieni zostali właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz całej grupy obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy. Obiekty te podlegają jednak kontroli rocznej w pozostałym zakresie, jeśli oczywiście posiadają elementy podlegające sprawdzeniom, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c w/w ustawy oraz podlegają kontroli pięcioletniej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy.

"Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku." (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  22‑11‑2018 11:22:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  22‑11‑2018 11:22:09
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2018 11:24:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie