Informacja o możliwości wykonania robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, z/s Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz informuje o zamiarze przeprowadzenia na podstawie art. 130 w związku z art.127 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.), w ramach wykonania zastępczego, robót budowlanych polegających na rozbiórce garażu murowanego nr 0.11 wchodzącego w skład 11 garaży zlokalizowanych na działce o nr ewid. 720/8 w m. Opatówek, ul. Parkowa. Obowiązek wykonania w/w robót wynika z ostatecznej decyzji Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z dnia 16 grudnia 2010r. (WOA-11.7144-291/10/7403). Wykonanie zastępcze oznacza, że koszt robót pokryje tutejszy organ ze środków własnych, a następnie będzie ich dochodził od zobowiązanego. PINB w Kaliszu zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w robót o złożenie pisemnej oferty cenowej wykonania w/w robót. Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem "wykonanie zastępcze" zawierającą cenę brutto prosimy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w terminie do dnia 30 maja 2014r. Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 16 czerwca 2014r. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Termin wykonania prac zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty wykonania w/w robót. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB w Kaliszu tel. (062) 50-14-275.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  30‑04‑2014 13:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  30‑04‑2014 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2014 10:50:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie