Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

PINB w KaliszuMiejsce wykonywania pracy:

Kalisz

Adres urzędu:

Plac św. Józefa 5 62-800 Kalisz

WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy komputerze oraz praca terenowa. Pomieszczenia biurowe PINB w Kaliszu znajdują się na II piętrze - budynek nie jest wyposażony w windę.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie działanośći inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie powiatu kaliskiego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe - prawnicze, administracyjne lub średnie budowlane
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania adminsitracyjnego i ustawy Prawo budowlane
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyśłne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • posiadanie praktyki zawodowej w administracji rządowej lub samorządowej
 • prawo jazdy kat. b
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicnzych w budownictwie
 • znajomośc ustawy o postępowaniu egzekucyjnymw administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej uczelni

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  PINB w Kaliszu Pl. św. Józefa, 62-800 Kalisz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami tzn. osobami spełniającymi wymagania formalne oraz, których aplikacja wpłynie do tut. urzędu w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpoznawane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  05‑10‑2016 13:34:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  05‑10‑2016 13:34:58
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2016 10:08:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie