Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor PINB w Kaliszu

Miejsce wykonywania pracy: Kalisz

Adres urzędu: Plac św. Józefa 5 62-800 Kalisz


WARUNKI PRACY
Praca biurowa przy komputerze - przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych oraz praca terenowa - kontrole budów i robót budowlanych . Konieczność poruszania się po terenie Powiatu Kaliskiego. Pomieszczenia biurowe PINB w Kaliszu znajdują się na II piętrze - budynek nie jest wyposażony w windę. Podjazd pod wejście do budynku umożliwiający dostanie się osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Praca wymaga wysiłku fizycznego - długotrwała pozycja siedząca, a także występują warunki uciążliwe w postaci poruszania się w trakcie kontroli po terenach budów. Praca jednozmianowa, związana z bezpośrednim kontaktem z klientem


ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie działanośći inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie powiatu kaliskiego
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
znajomość ustawy Kodeks postępowania adminsitracyjnego i ustawy Prawo budowlane
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
posiadanie praktyki zawodowej w administracji rządowej lub samorządowej
prawo jazdy kat. b
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicnzych w budownictwie
znajomośc ustawy o postępowaniu egzekucyjnymw administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentu potwierdzająca uprawnienia do kierowania pojazdami
kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
odpis dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej uczelni

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24.10.2016
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
PINB w Kaliszu Pl. św. Józefa, 62-800 Kalisz

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami tzn. osobami spełniającymi wymagania formalne oraz, których aplikacja wpłynie do tut. urzędu w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpoznawane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacja wytworzona przez:
Ziemowit Józefiak , w dniu:  13‑10‑2016 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  13‑10‑2016 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2016 10:13:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie